Thursday, February 25, 2021

Beware of the constrictive data science pyramid!

I tried writing on Medium. It features data science, constrictive pyramids and carpentry, but essentially it's about #HR in #Tech 😎.

Here's the result.


Regards,

Istvan

Monday, July 6, 2020

Tijd voor een noodsteekproef

In De Morgen van 23 juni 2020 doet Paul De Grauwe een oproep om mondmaskers in alle publieke ruimtes waar de afstandsregel niet kan worden gerespecteerd te verplichten. Zijn pleidooi is gebaseerd op de observatie dat de aanbeveling die tot dan gold onvoldoende is gebleken.  Ik steun de oproep van De Grauwe volledig.

Op 2 juli meldde De Morgen dat volgens de Grote Coronastudie van de universiteiten van Antwerpen, Hasselt en Leuven en de ULB, 77 procent van de Belgen mondmaskers wil verplichten in de supermarkt.

Deze twee observaties zijn niet noodzakelijk tegenstrijdig. Het zou kunnen dat tussen 23 juni en 2 juli de publieke opinie veranderd is. Het zou ook kunnen dat  mensen het 'wederkerig altruïsme' argument van De Grauwe goed begrepen hebben en zich realiseren dat enkel verplichting mensen (inclusief zichzelf) zal aanzetten tot het dragen van een mondmasker.

Een andere mogelijkheid is dat de observaties wel tegenstrijdig zijn en dat (minstens) één van de twee fout is.  Op het eerste zicht zou je kunnen stellen dat de observatie van De Grauwe dat het mondmasker nog steeds weinig gebruikt wordt anekdotisch van aard was en zeker niet als een wetenschappelijke vaststelling mag worden gezien. De Grote Coronastudie is een studie die door 4 Belgische universiteiten wordt opgezet en steun geniet van het FWO. Je zou dus geneigd zijn om meer belang te hechten aan deze laatste.
Toch wringt er iets.

Ten eerste zijn deze bevindingen moeilijk te rijmen met buitenlands onderzoek.  Zo is er een Yougov studie die aangeeft dat vooral in de Zuiderse landen mondmaskers gedragen worden (ongeveer 85%). In Duitsland is dat al een pak minder (64%) en in het verenigd koninkrijk is dat slechts 21%. Het zou me ten zeerste verbazen mocht België, of toch zeker het Vlaamse gedeelte, wat dit betreft eerder aansluiten bij zuid-Europa dan met de andere noordelijke landen.

Maar het grootste probleem lijkt me dat de resultaten van de Grote Coronastudie gebaseerd zijn op zelf-selectie. Iedereen kan meedoen aan deze studie.  Het argument waar het vaakst mee wordt geschermd is het hoge aantal observaties waar de studie op kan rekenen. Los van het feit dat dit, uitgerekend op statistische gronden, een zwakke redenering is (zie bvb. Bethlehem, 2008), zou je je dan toch minstens vragen moeten stellen bij de dalende participatie bij deze studie. De grafiek hieronder geeft het aantal deelnemers per golf.

De daling is spectaculair.  Daar waar er in het begin nog meer dan een half miljoen deelnemers waren is dit nu geslonken tot 27,000. Dat is een daling met een factor 20.  Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat de samenstelling bij de laatste golf dezelfde is als bij de eerste golf. Zelfs als de onderzoekers een inspanning doen om de gevolgen van de scheeftrekking te verminderen, bijvoorbeeld door middel van weging, dan nog blijft de zelf-selectie problematisch. We weten uit wetenschappelijk onderzoek immers dat de deelname aan dergelijke studies (o.a.) gecorreleerd is met de mate van betrokkenheid met het onderwerp (zie bvb. Groves, Presser & Dipko). Het is aannemelijk dat de deelnemers van de meest recente golven meer betrokken zijn met het onderwerp van de studie en allicht ook andere houdingen en gedragingen hebben t.o.v. Corona. We kunnen dit illustreren aan de hand van één de resultaten van de 14de golf van de Grote Coronastudie: "Het percentage deelnemers dat aangeeft COVID-19-symptomen te vertonen, maar toch zegt nooit een mondmasker te dragen, daalt significant doorheen de tijd. Jongeren trokken er zich er in het begin het minst van aan, maar zijn er zich nu wel veel meer van bewust." Denken we echt dat jongeren zich er nu meer van bewust zijn en/of er nu meer naar handelen? In de pers lezen we ondertussen over het toenemende aantal lockdown feestjes bij jongeren, en over de problemen rond het Flagey-plein na het sluitingsuur van de cafés. Dat lijkt allemaal moeilijk met elkaar te rijmen. Is het niet eerder zo dat het aandeel jongeren die er zich minder van aantrok nu gewoon niet meer of in ieder geval minder meedoet met de Grote Coronastudie? M.a.w. de daling kan evengoed verklaard worden door een toegenomen selection bias.

Overigens zeg ik uitdrukkelijk niet dat het onmogelijk is om zinvolle conclusies te trekken uit steekproeven gebaseerd op zelf-selectie. Zo is er een interessante studie van Andrew Gelman en collega's (Wang et al., 2014) die  met een steekproef  op basis van zelf-selectie op het Xbox platform toch zinvolle conclusies konden trekken over het stemgedrag bij de Amerikaanse verkiezingen. Hun methode steunt op multilevel-regressie en post-stratificatie. Deze technieken zijn echter helemaal niet eenvoudig. Maar vooral, het is hier niet nodig, want er bestaat een alternatief, i.e. een goede ouderwetse toevalssteekproef. Ik kom daar straks nog op terug.

Helaas is dit niet het enige geval. De "Coronastudie: hoe stel jij het in 'uw kot'?"  van  de Gentse universiteit is ook gebaseerd op zelf-selectie. Ook de studie Kinderrechtenperspectief in de coronacrisis is gebaseerd op zelf-selectie. De initiatiefnemers hebben tenminste wel de reflex om in hun methodologische nota te verduidelijken dat  "de resultaten zijn niet zonder meer te veralgemenen naar alle kinderen en jongeren".  Dat is een stap vooruit, maar die nuance is in ieder geval niet door de pers opgepikt.

Ik wil nog even terugkomen op het feit dat de meeste van de studies die ik aanhaal door academici ondersteund worden. Ik geloof dat het in 2007 op de emeritaatsviering van Prof. Dr. Jaak Billiet was dat Louis Tobback in een debat politieke opiniepeilingen afdeed als het lezen van de toekomst in de ingewanden van een vis. Veel academici waren het toen met hem eens. Welnu, aan alle onderzoekers die gebruik maken van een steekproef gebaseerd op zelf-selectie en die zich schuilen achter een groot aantal deelnemers zou ik, Tobback indachtig, willen zeggen dat het niet is omdat je de ingewanden van een walvis gebruikt dat je beter de toekomst kan voorspellen. 

Gelukkig zijn er heel wat andere academici die zich wel rigoureus aan de methodologische regels houden. Heel wat van hen zeggen me overigens privé dat ze het zelf ook graag anders zouden willen zien.  Ze wijzen er trouwens op dat dit soort onderzoek niet gepubliceerd geraakt in ernstige wetenschappelijke tijdschriften. Ik heb begrip voor hun standpunt, maar persoonlijk blijf ik het wel problematisch vinden dat (een deel van) ons Corona-beleid op dit soort onderzoek steunt. 

Voor alle duidelijkheid, het is helemaal mijn bedoeling niet om De Grote Corona studie op zich te bekritiseren. Integendeel, deze studie biedt heel wat essentiële  informatie die gebruikt wordt in statistische modellen, waarbij de statistici ook rekening houden met het niet aselect karakter van deze databron. Echter, voor het meten van de publieke opinie is de Grote Coronastudie een minder geschikt instrument.  

Wat is dan het alternatief?

Wel, het is wat in onbruik geraakt, maar een goede toevalssteekproef in combinatie met een zorgvuldig opgestelde vragenlijst - dat is overigens een kunde die weinig mensen beheersen - is vanuit wetenschappelijk standpunt nog steeds te verkiezen. In de dagdagelijkse praktijk spelen er minstens 2 hinderpalen mee. Ten eerste wordt het trekken van een goede steekproef sterk vereenvoudigd wanneer men over een lijst met alle populatie-eenheden beschikt (in vakjargon wordt van een steekproefkader gesproken), maar,  voor commercieel marktonderzoek, wordt het gebruik maken van zo'n lijst om privacy redenen niet meer aanvaard. Hierdoor is het trekken van een goede steekproef veel moeilijker geworden. De tweede hinderpaal is de stijgende non-response bij survey-onderzoek over de jaren heen (zie Beullens et al., 2018 en de referenties daarin). 

Uitgerekend in  deze Corona tijden hoeven deze twee hinderpalen hier niet mee te spelen. Ten eerste wordt er voor wetenschappelijk onderzoek en/of onderzoek dat door de overheid gesteund wordt een uitzondering gemaakt op het gebruik van, bijvoorbeeld, het Rijksregister voor het trekken van een steekproef. Ik meen dat de Corona studie bij uitstek zo'n uitzondering is. Ten tweede, als het politiek en praktisch goed wordt aangepakt, is het niet ondenkbaar dat de response voor deze studie zeer goed zou meevallen. 

We hebben met deze Corona crisis een kans gemist om sociaal-wetenschappelijke data van goede kwaliteit te verzamelen. Het is nu zaak om goed voorbereid te zijn bij een mogelijke tweede of derde golf. Dit is geen overbodige luxe. Nu reeds wordt volop gespeculeerd of bij zo'n nieuwe golf mensen een tweede lockdown gaan aanvaarden of niet.  Vaak wordt aangegeven dat dit niet het geval zou zijn. Maar op basis van wat wordt zo'n stelling verkondigd? Ik weet zelf het antwoord op de vraag niet. Ik weet wel dat je dit niet kunt doen door speculatie, steunen op gezond verstand en al zeker niet op basis van een bevragingsmethode die ingaat tegen alle advies die methodologen hierover al jaren verspreiden. 

Het is nu de moment om ons goed voor te bereiden en te werken aan wat Tim Goedemé, Senior Research Officer aan het Institute for New Economic Thinking, University of Oxford, in Knack een noodsteekproef noemde. Deze oproep sluit ook aan bij een recent advies van de Serv ("Advies betere data voor het (corona-)beleid"). Helaas was de eerste Corona golf te snel om dit nog rond te krijgen, maar voor een mogelijke tweede golf zijn er geen excuses meer. Ik heb begrepen dat alvast bij de Vlaamse administratie er plannen zijn in die richting. Ik kan dat alleen maar toejuichen.Referenties:

Bethlehem, J. How accurate are self-selection web surveys?  Discussion paper (08014). CBS Statistics Netherlands, The Hague/Heerlen, 2008. 

Groves, R.M., S. Presser, S. Dipko. The Role of Topic Interest in Survey Participation Decisions.  Public Opinion Quarterly, 2004, Vol 68, No. 1, Pp 2-31 

Wang, W., D. Rotschild, S. Goel & A. Gelman. Forecasting Elections with non-representative polls. International Journal of Forecasting (2014).

Beullens, K., Loosveldt G., Vandenplas C. & Stoop I. (2018). Response Rates in the European Social Survey: Increasing, Decreasing, or a Matter of Fieldwork Efforts? Survey Methods: Insights from the Field. Retrieved from https://surveyinsights.org/?p=9673

Saturday, January 25, 2020

Data Science trends

Wrote a LinkedIn article on the trends I see in data science. You can find it here.

Thursday, May 10, 2018

Bespreking van - Het algoritme heeft u door - op Interne Keuken.

Zoals velen luister ik graag naar het programma "Interne Keuken" op Radio 1 op zaterdag middag. Vorige week, op 5 mei 2018, was de literatuurwetenschapper Jos De Putter te gast over z'n interview met Michal Kosinski, één van de personages in het Facebook/Cambridge Analytica schandaal. Deze bijdrage kon me minder bekoren. In  deze blogpost leg ik uit waarom. Je kan het gesprek met Jos De Putter zelf terugvinden op Interne Keuken.

Het gaat al meteen goed fout na de inleiding wanneer Jos De Putter Michal Kosinski omschrijft als de grondlegger van de psychometrie en psychometrie definieert als de combinatie van psychologie en Big Data. Dus, voor alle duidelijkheid, psychometrie is een tak van de psychologie dat zich bezighoudt met de theorie en de  technieken van het meten van psychologische fenomenen zoals persoonlijkheidskenmerken, attitudes, enzovoort, en heeft op zich weinig te maken met Big Data. Francis Galton, een neef van Darwin overigens, wordt vaak als één van de grondleggers van de psychometrie beschouwd. Andere bekende psychometrici waren Thurstone (o.a. bekend van de Thurstone-schaal), de Deen Georg Rasch en Charles Spearman (die ook bekend is in de statistiek o.a. omwille van de  Spearman's rank correlation coefficient en voor zijn werk op het vlak van Factor Analyse).
Los van de verkeerde benaming is Kosinski ook niet de grondlegger van het meten van psychologische eigenschappen op basis van andere gegevens buiten de klassieke psychologische tests, bvb. op basis van Big Data. Wat wel waar is is dat hij gewerkt (en gedoctoreerd) heeft aan The Psychometrics Centre van de universiteit van Cambridge, een departement dat een reputatie heeft op dat soort van onderzoek. Ter illustratie een foto die ik van hun Facebook (ja, ja)  pagina heb geplukt (Echt gevaarlijk zien ze er niet uit, me dunkt.).
Zoek het kwade genius.

 Wat ook waar is dat hij en z'n collega's een aantal publicaties hebben gehad die enige ruchtbaarheid hebben gekregen. Het feit dat de man nu op Stanford werkt, is ook een illustratie dat de man geen uil is, maar om nu te zeggen dat hij een uitzonderlijk academisch parcours heeft afgelegd klopt niet. Hij is allicht een bekwame onderzoeker in het vakgebied van de psychometrie zoals er honderden anderen zijn. Of nog anders gezegd: gezagsargumenten zijn zelden goed, met Kosinski komen aandraven nog minder.

Een tweede punt van ergernis was de onbewezen veronderstelling dat het allemaal werkt. In veel media wordt er inderdaad al te gemakkelijk van uitgegaan dat Brexit en de Trump verkiezingen gekanteld zijn omwille van Cambridge Analytica (en overigens niet Cambridge Analytics zoals Jos maar bleef herhalen). Hiervoor is geen enkel bewijs (ook al wil ik toegeven dat dit bewijzen nogal moeilijk is), en de meningen onder experten lopen uiteen (zie bvb. hier). Een interessant artikel in dat verband is van de hand van Antonio García Martínez in Wired. In The Noisy Fallacies of Psychographic Targeting verdedigt hij de eenvoudige stelling:
"Cambridge Analytica’s data theft and targeting efforts probably didn’t even work, but Facebook should be embarrassed anyhow".
Contrasteer dat met de argumentatie van Jos dat de beurswaarde van Facebook een indicatie is van de effectiviteit van dit soort zaken.

Hoe je het ook draait of keert, als het over Cambridge Analytica gaat zijn er, voor zover ik het weet, 3 observaties waar we wat mee kunnen. De eerste was de Ted Cruz campagne (Ted Cruz haalde de nominatie niet), Trump en Brexit. Het feit dat twee zaken (gebruik maken van Cambridge Analytica en een verkiezingsoverwinning behalen) samengaan in de tijd is natuurlijk geen enkele bewijs van een causaal verband. Bovendien wordt zowel bij de overwinning van Trump als bij Brexit  (ook door Jos) aangevoerd dat de overwinning als een verrassing kwam, suggererend dat dit wel door manipulatie moest komen. Tenzij de magie van Cambridge Analytica plots zou beginnen te werken enkele uren voor de verkiezingen zelf, zou een substantiële verschuiving in het electoraat ook opgemerkt moeten worden in de opiniepeilingen. Overigens zou ik graag enkele kanttekeningen willen plaatsen bij het verrassend karakter van de Trump en Brexit overwinningen. In verband met de Trump overwinning citeer ik graag Nate Silver:
"Another myth is that Trump’s victory represented some sort of catastrophic failure for the polls. Trump outperformed his national polls by only 1 to 2 percentage points in losing the popular vote to Clinton, making them slightly closer to the mark than they were in 2012. Meanwhile, he beat his polls by only 2 to 3 percentage points in the average swing state".
Dat is niet alleen praat achteraf, want diezelfde Nate Silver schreef vlak voor de eigenlijke verkiezingen Trump Is Just A Normal Polling Error Behind Clinton.
Wat betreft Brexit zijn het vooral de "pundits" en de betting matkets die ernaast zaten. De peilingen deden het zo slecht nog niet (zie hier).

Maar bon, terug naar Interne Keuken. Er zijn heel wat indicaties dat men in de Verenigde Staten niet hoog op liep met de prestaties van Cambridge Analytica. Zie bvb. het volgende stukje uit Mother Jones:
In reality, Cambridge Analytica’s reputation for spotty work had circulated widely among Democratic and Republican operatives, who were also put off by Nix’s grandstanding and self-promotion. Mark Jablonowski, a partner at the firm DSPolitical, told me that there was “basically a de facto blacklist” of the firm and “a consensus Cambridge Analytica had overhyped their supposed accomplishments.”

Een derde zaak die ik jammer vond in deze uitzending is dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen het aantonen van het bestaan van een effect enerzijds, en, de grootte van dat effect anderzijds. De stelling "Facebooks likes zijn spontaan, daar denk je niet over na, en dus die zeggen veel over jou" is niet juist. Facebook likes zeggen soms iets over jou en dan nog wel in beperkte mate. Het is niet een alles of niets spel. Neem nu stemgedrag. Politieke wetenschappers bestuderen al meer dan honderd jaar hoe stemgedrag kan verklaard worden.  Als zij het niet (goed) kunnen, dan psychologen met Facebook likes ook niet. Hoogstens kan het iets beter dan vroeger. Maar de schaal waarop die enkele percent verbetering geschied is wel nieuw en relevant.  Commercieel is een kleine verhoging van de "pakkans" al interessant want kostenbesparend, maar wetenschappelijk is zo'n vinding niet voldoende. De fout die velen maken is dat omdat de Brexit en Trump overwinningen een feit zijn dit meteen aantoont de Cambridge analytica en Facebook alles over je weten. Ten eerste is nooit aangetoond dat Brexit en Trump omwille van Cambridge Analytica is gebeurd, maar zelfs dan zou dat alleen willen zeggen dat ze de pakkans iets of wat hebben verbeterd, eerder dan een grote wetenschappelijke doorbraak.
Een gelijkaardige voorbeeld van dit zwart-wit denken is de volgende stelling van Kosinski: "Als je van Romantic comedies houdt dan ben je neurotisch". Dat is nooit aangetoond. Hoogstens is er misschien een iets groter kansje, en zelfs dan, met de huidige replicatie crisis in de psychologie en de andere wetenschappen zou ik daar niet veel van geloven. Eén van de twee medewerkers van Interne Keuken zegt dan beschroomd "ik geloof dat eigenlijk niet". Waarop Jos er een grapje van maakt. Ik neem aan dat de Stones/Beatles/stemgedrag stelling ook maar om te lachen was.
Interessant punt is dat de interviewer zegt: hij (Kosinki) kan dat bewijzen met grote getallen. Dat klopt. Maar, als je maar genoeg observaties hebt, wordt alles wel significant, maar het is daarom niet substantieel. Ook dat is een voorbeeld van het verwarren van het aantonen van een effect met de grootte van het effect.

Nog een andere misvatting die in deze uitzending naar boven kwam is de idee dat de wetenschappers zelf niet meer weten hoe het precies werkt. Samen met de uitspraak dat tegenwoordig het niet mensen, maar computers zijn die aan wetenschap doen schept dit het beeld van de wat onbeholpen wetenschapper die gebruik maakt van de computer als een soort orakel. Dat klopt natuurlijk niet. Ik meen dat het misverstand afkomstig is van het onderscheid tussen "black-box models" en "white-box models". Een klassiek voorbeeld van een "white-box model" is lineaire regressie. Neem aan dat verband tussen gewicht in Kg en lengte (in cm) kan beschreven worden door het volgende lineaire regressiemodel:
$$ g=0.6*l-30 + \epsilon
$$
De geschatte parameters 0.60 en 30 zijn eenvoudig te interpreteren en te berekenen. Bij veel (black-box) machine learning modellen en in het bijzonder bij (diepe) neurale netwerken ligt dat iets moeilijker. Je kan meestal nog wel de parameters opvragen maar die zijn niet meer zo eenvoudig te interpreteren als in het regressievoorbeeld (waar je bvb. kan zeggen dat (gemiddeld) een eenheidswijziging in lengte overeenstemt met een toename van 0.6 kg). Dat wil dus helemaal niet zeggen dat de wetenschapper geen idee heeft van wat zij/hij doet. Vaak is het zo dat black box modellen (iets) accurater zijn, wat in sommige toepassingen een voordeel is. In andere toepassingen is de interpreteerbaarheid dan weer belangrijker. Het is aan de wetenschapper om de afweging te maken welk soort van methode te gebruiken afhankelijk van het soort toepassing.
Op dit punt gekomen zegt één van de  interviewers  dat:  'iemand heeft geprogrammeerd dat als je een schoenmaat x ziet dan volgt y'. Waarop Jos antwoordt dat het zo eenvoudig niet is en dat er Artificiële intelligentie bij komt kijken. Nog het één nog het andere is juist. Wat er gebeurt is dat tijdens de "leer-fase" of de modelopbouw de best mogelijke waarden van de parameters worden geschat. Tijdens de voorspellingsfase worden de inputs omgezet in een output met behulp van die best passende parameters en het hangt ervan  af of het een "white-box" is of een "black-box" is of je er ook zinvolle conclusies uit kan trekken.

Op een bepaald punt wordt de opmerking gemaakt dat de bevinding dat ogenschijnlijke weinig zeggende feitjes (een like op Facebook bvb.), samen met andere feiten, toch een voorspellingskracht kan hebben, iets zegt over hoe ons brein werkt. Ik denk dat dit niet klopt. Ten eerste wordt het effect vaak overschat, ten tweede wil dat nog niet zeggen dat het causaal is. Volgens mij is eerder het omgekeerde geval, sommige artificiële intelligentie methoden hebben hun inspiratie gehaald uit de werking van het brein (bvb. neurale netwerken), ook al is dat in feite niet veel meer dan een analogie. 

Hierna glijdt het gesprek helemaal af naar een discussie over determinisme. Ik denk dat filosofen en fysici beter geschikt zijn om daarover te discussiëren dan statistici en psychologen. De claim dat er algoritmen zijn die (nauwkeurig) kunnen inschatten wanneer je gaat sterven is dan weer een illustratie van het verwarren tussen het aantonen van een effect en de grootte van het effect. Deze verwarring wordt gevoed door de manier waarop de media erover schrijven. Een voorbeeld daarvan is The AI that can tell you when you'll DIE: Stanford reveals 'startlingly accurate' system to predict the end of life for hospital patients in de Daily Mail. Als je dan naar het oorspronkelijke wetenschappelijke artikel gaat kijken (zie hier) dan zie je dat het gaat om het inschatten van de kans op overlijden in de volgende 12 maanden met als doel een betere palliatieve zorg te kunnen geven. Bovendien blijkt het met de "startingly accurate" voorspelling best mee te vallen. Voor een goed begrip, ik denk dat de wetenschappers hier prima werk hebben geleverd, maar hebben de media er een vertrokken beeld van geschetst.

Wat betreft die andere studie van Kosinski waarin de sexuele geaardheid van mensen werd geschat op basis van foto's kwamen al snel schedelmetingen en frenologie naar voren.  Grappig werd het wanneer de frenologie als pseudowetenschap werd weggezet (terecht overigens) terwijl bijna alles wat er voor kwam eigenlijk ook pseudowetenschap was (of goede wetenschap maar dan verkeerd voorgesteld). Grappig is ook dat uitgerekend Kosinski voor de paper werd beschuldigd van het beoefenen van "junk science". Hoe dan ook, als je  de zaak van dichterbij bekijkt dan zie je dat het algoritme enkel in specifieke omstandigheden goed werkt en in meer realistische settings tekort schiet  (zie hier voor een kritische bespreking). 
 
Vervolgens komt een andere gast, de papyrologe Valérie Wyns, met de ultieme dooddoener dat je met statistiek alles kan bewijzen. In de realiteit is het omgekeerde geval: met statistiek kan je bijna niets bewijzen en als je het al kan is de statistiek maar een heel klein hulpmiddeltje geweest.
   
Nog wat verder in het programma  wordt verwezen naar Kosinski die zegt dat het privacydebat een achterhoede gevecht is. Los van het feit dat heel wat wetenschappers het daar helemaal niet mee eens zijn, is de stelling (van Jos) dat de illusie van privacy voldoende is helemaal gek. Nadat hij door de interviewers klem is geredeneerd meent hij dat het een provocatie van Kosinksi was. Tja, zo is het natuurlijk eenvoudig.

Kortom, deze aflevering van Interne Keuken, of althans het eerste onderwerp vond ik iets minder geslaagd. Maar, om op een positieve noot te eindigen, ik heb ook wel iets geleerd, in mijn stad Leuven is blijkbaar een museum waarin je iets rond frenologie kan zien. Ik kijk er al naar uit.

 


 


Thursday, December 1, 2016

(small) samples versus alternative (big) data sourcesThose of you who already have attended a meetup of the Brussels Data Science Community know that, besides excellent talks, those meetups are fun because of the traditional drinks afterwards. So after the last meetup we were on our way to a bar on the campus of the University of Brussels and I had this chat with @KrisPeeters from Dataminded. Now if you are expecting wild stories about beer and loose women (or loose men for that matter), I'm afraid I'll have to disappoint you. Instead we discussed ... sampling. Kris was questioning whether typical sample sizes market research companies work with (say in the hundreds or a few thousand at the max) still matter these days, given that we have other sources that give us much larger quantities of data. I told him everything depends on the (business) question the client has.

To start with we can look at history to answer this question. In 1936 the Literary Digest poll had a sample size in the millions. But, obviously, that sample wasn’t representative because it only consisted of its readers. They predicted that Republican Alf Landon would beat Democrat Franklin D. Roosevelt. Roosevelt won in one of the largest landslides ever.

A more recent example is a study that claimed that the Dutch are the best non-native English speakers. This was debunked in http://peilingpraktijken.nl/weblog/2016/11/beheersen-nederlanders-de-engelse-taal-echt-het-best/ (Dutch). Even though the sample size was 950,000 (in 72 countries) statistician Jelke Bethlehem, a Dutch national himself, concluded that the sample was not representative and did not allow to draw the conclusions that the researchers had claimed.

Of course samples can and are biased as well. But there is a difference: Samples are constructed specifically with a research question in mind, and often are designed to be unbiased. Big data or other sources of data are often created for other reasons than research questions. As a consequence big data might have some disadvantages that are not offset by its bigger size.

Take this hypothetical example. Say you have a population consisting of N=10,000,000 individuals and you want to estimate the proportion of people that watched a certain TV show. Say that you have an unbiased sample of size $n=1,000$ and that you find that 100 of them watched the television show. So, with 95% confidence, you would estimate p=0.10 with a margin of error of $z_{\alpha / 2} \times \sqrt{{pq\over n}}= 1.96 \times \sqrt{{0.1 \times 0.9 \over 1,000}}= 0.01859$, which amounts to an confidence interval in absolute figures from  814,058 to  1,185,942. Suppose your friend has an alternative datasource with $N'=6,000,000$, so for those you know exactly whether they watched or not, with no sample error at all, so no confidence interval (unless you are a Bayesian, but that's another story). Now you know the exact number of people who watched from the 6,000,000. For simplicity's sake assume this is 600,000. To be fair, you know nothing about the remaining $N''=4,000,000$ , but you could assume that since your subpopulation is so big, they will be close to what you already have. This effectively means that you consider the alternative data source as a very large sample of size $n'=6,000,000$. In this case the sample fraction is ${n' \over N}={6,000,000\over 10,000,000}=0.6$ which is pretty high,  so you get an additional bonus because of finite population correction yielding a confidence interval between $p_-=p-z_{\alpha / 2} \times \sqrt{{pq\over n}} \times \sqrt{{N-n'\over N-1}}=0.09984$ and  $p_+=p+z_{\alpha / 2} \times \sqrt{{pq\over n}} \times \sqrt{{N-n'\over N-1}}=0.10015$. In terms of absolute figures we end up with a confidence interval from 998,482 to 1,001,518, which is considerably more precise than the 814,058 and 1,185,942 we had in the case of $n=1000$. Of course, the crucial assumption is that we have considered the n'=6,000,000 to be representative for the whole population, which will seldom be the case. Indeed, it is very difficult to setup an unbiased sample, it is therefore not realistic to hope that an unbiased sample would pop up accidentally.  As argued above, big data sources are often created for other reasons than research questions and hence we can not simply assume they are unbiased.

The question now becomes, at what point is the biasedness offset by the increased precision. In this case bias would mean that individuals in our alternative data source are more likely or less likely to watch the television show of interest than is the case in the overall population. Let's call the proportion people from the alternative data source who watched the television show $p'$. Likewise we will call the proportion of remaining individuals from the population that are not in the alternative data source that have watched the relevision show, $p''$. We can then define the level of bias in our alternative data source as $p'-p$. Since the number of remaining individuals from the population that are not in the alternative data source is $N''=N-N'$, we know that
$$Np=N'p'+N''p'', $$
which is a rather convoluted way of saying that if your alternative data source has a bias, the remaining part will be biased as well (but in the other direction).
Let's consider different values of $p'$ going from 0.05 to 0.15, which, with $N'=6,000,000$ and $N''=4,000,000$, corresponds with $p''$ going from 0.175 to 0.025, and corresponds with levels of bias going from -0.05 to 0.05. We then can calculate confidence bounds like we did above. In figure 1 the confidence bounds for the alternative data source (in black) are hardly noticeable. We've also plotted the confidence bounds for the sample case of $n=1000$, assuming no bias (in blue). The confidence interval is obviously much larger. But we also see that as soon as the absolute value of the bias in the alternative data source is larger than 0.02, the unbiased sample is actually better.   (Note that I'm aware that I have loosely interpreted the notions of samples, confidence interval and bias, but I'm just trying to make the point that more is not always better).


As said before, samples can and are biased as well, but are generally designed to be unbiased, while this is seldom the case for other (big) data sources. The crucial thing to realize here is that bias is (to a very large extent) not a function of (the sample) size. Indeed, virtue of the equation above, as the fraction of the alternative data source becomes close to 1, bias is less likely to occur, even if it was not designed for unbiasedness. This is further illustrated in the figure 2. For a few possible values of p (0.10, 0.25, 0.50 and 0.75) we have calculated what biases the complement of the alternative data source should show in function of the fraction that the alternative data source represents in the total population (i.e. sample fraction $N'/N$) and the bias $p'-p$. The point here is that the range of possible bias is very wide, only for sample fractions that are above 0.80 the sheer relative size of the subpopulation starts to limit the possible biases one can encounter, but even then biases can range from -0.1 to 0.1 in the best of cases. Notice that this is even wider than the example we looked at in figure 1.


For most practical cases in market research the fraction of the alternative data source(s) can be high, but will seldom be as high as 0.80. In other words, for all practical purposes (in market research) we can safely say that the potential bias $p'-p$ of alternative data source(s) is not a function of size, but rather from design and execution. I believe it is fair to assume that well designed samples combined with a good execution will lead to biases that will be generally lower than is the case for alternative data sources where unbiasedness is not something that is cared about.


Some concluding remarks.

I focused on bias but with regard to precision the situation is inversed, alternative (big) data sources will generally be much larger than the usual survey sample sizes leading to much smaller confidence intervals such as those in figure 1. The point of course remains that it does not help you much to have a very tight (i.e. precise) confidence interval if it is on a biased estimate. Of course, sampling error is just one part of the story. Indeed, measurement error is very often much more an issue than sampling error.

Notice by the way that enriching the part of your subpopulation that is not covered by the subpopulation with a sample does not work in practice because, in all likelihood, the cost of enriching is the same as the cost for covering the whole population. This has to do with the fact that, except for very high sample fractions, precision is not a function of population size $N$ (or in this case $N''$).

Does that mean that there is no value in those alternative (big) data sources? No, the biggest advantage I see is in granularity and in measurement error. The Big Data datsets are typically generated by devices, and thus have less measurement error and because of size they allow for a much more granular analysis. My conclusion is that if your client cares less about representativity and is more interested in granularity, than, very often, larger data sources can be more meaningful than classical (small) samples, but even then you need to be careful when you generalize your findings to the broader population.

Sunday, February 22, 2015

Market Research and Big Data: A difficult relationship

This is a write up of the talk I gave on the 'Insight Innovation eXchange Europe 2015' conference on 18-02-2015 in Amsterdam. IIeX is a conference that is focused around Innovation in Market Research.

My talk was a rather general one in which I tried to sketch the relationship between market research and big data. After a brief introduction, I started by explaining how computing played an important role in Market Reseach right after the second world war. Then I gave an overview of the current state, and finally I looked at what the future might bring us when it comes to Big Data applications in Market Research.When I talk to people in market research and I tell them that I work in Big Data I have the impression that I'm greeted with less enthusiasm than was the case a few years a go.  Indeed, it appears that the initial enthusiasm for Big Data in the Market Research community has dwindled down a bit.

I like to describe the relationship between market research and big data with The Three Phases of A Narcissistic Relationship (See The Three Phases of A Narcissistic Relationship Cycle: Over-Evaluation, Devaluation, Discard by Savannah Grey).  A narcissist will choose a victim who is attractive, popular, rich or gifted. They will then place the target on a pedestal and worship them. The target is seen as the greatest thing ever. Here the Narcissist is ecstatic, full of hopes and dreams. They will talk and think about them constantly, they are euphoric. Now I'm not going to say that market research people where excstatic and full of dreams when it came to big data, but you will have to admit that the initial enthusiasm for big data was especially high amongst market researchers.

But the narcissist is easily bored. The attention they  gave to their target is gone and is replaced by indifference. This is the devaluation phase. The narcissist becomes moody, easily agitated, starts to blame and criticize the target. In the market research world, after a while, we saw a larger amount of papers that were quite critical with regard to Big Data. Big Data was often blamed for stuff we are not so good at ourselves (bad sampling, self-selection, dodgy causality).

Finally, in the Discard phase, the narcissist pulls away and starts to devote attention to its next victim, such as Neuro marketing, Internet of Things, and what have you. 

Now of course I realize that this story is purely anecdotical, and has no scientific value. All I want to do here is to illustrate the tendency of Market Research to cherry pick innovations in other domains and apply it as a novelty in Market Research and then move on to the next darling. 


The 'old' days

Now let me show you an example of true innovation in Market research, albeit from a long time a go. For that, I need to take you to the streets of Chicago in the 1940's, where a young man was thinking about how he could help his father's business become more efficient. His father, Arthur Nielsen Senior, had devised this methodology where he would sample stores in the U.S., and send out people to those stores to measure the stock levels of the products in the stores and look at the purchase invoices. By a simple substraction rule and projecting up to the population he could reasonably estimate sales figures. Back in the fourties there were no computers in private companies yet. They just started to emerge in the army and in some government administrations.  In those days it was not unusual to see a team of human calculators who did the number crunching.I can't read the mind of the son, Arthur Nielsen Junior, but I can imagine that he must have said to himself while looking at his dad's calculation team:
Hmm, Volume seems to be high here. And so is the Velocity.
Indeed, in those days they were doing this every two months. This is slow by today's standards, but it was fast in the 1940's. I can only speculate, but I like to think that he also added:
Hmm, luckily we're doing OK on Variety and Veracity. Otherwise we would have to talk about the 4 V's of Human Calculators.
Back on a more serious note, Arthur Junior was in the army during the war and there he had seen that the army deployed computers to crack the encrypted messages of the Germans. He convinced his dad's company to invest a large amount of money in these new machines. Not many people outside of market research know this, but it was a market research company that was the first private company to ever order a computer.  OK, I must admit the first order was in fact a tie with Prudential, and that first order might not have led to the first deployment of a computer in a private company (I believe the order got postponed at some point), but the important point here is the vision that these new machines would be useful in market research.

Let me give you a second example. PL/1 stands for Programming Language 1 and is, as the name indicates, one of the first programming languages. It got introduced in the 60's. The first versions of SAS were written in PL/1 and its DATA STEP has a bit of a PL/1 flavour to it. One of my current clients in the financial area still runs PL/1 in production, so it's still around today. Well, Nielsen UK was the 6th company in that country to adopt this new language. Market researchers in those days were true pioneers. We tend to forget that a little bit.


Big Data Analytics in Market Research Today

According to GreenBook GRIT-report Market Research is doing quite well in Big Data.More than 35%, both of clients and suppliers, have used Big Data Analytics in te past. But notice that this includes those that have done a one-off experiment. Secondly, the ambiguous definition of Big Data might have played a role as well. If we look at those that consider it, we see that that percentage for clients is a bit higher than with the suppliers.

What about evolution? Let's compare the second half of 2013 with the first half of 2014. In terms of using Big Data Analytics we see a very small increase and in terms of considering it, there is no increase at all. We seemed to have plateaued here, albeit at at a high level.In terms of papers and articles this list is more anecdotical than representative, but titles such as 'The promise and the peril if Big Data' illustrate the mixed feelings we seem to have.

In other words, market research seems to be bipolar when it comes to Big Data. We want to be part of the game, but we're not really sure.


My advice to suppliers of market research

 • Don’t look at Big Data as just a fad or hype. By treating it as a fad we will miss an opportunity (and revenue) to answer questions our clients have. The hype will go, but the data will not go away!
 • Don’t look at Big Data as a threat to Market Research. It's not. Very often we already have a foot in the door. Very often we are seen as the folks who know how to deal with data. If we decline, other will players move in. Yes, in some sectors we might have lost some ground, especially to consultancy firms, Business Intelligence folks and companies with a strong IT background.
 • But embrace it as a new (business) reality and learn how to process large amounts of structured and unstructured data.  
The latter, learning how to process large amounts of data, is not difficult, and it doesn't have to be expensive. You can already do a lot with R on a reasonably priced system and parallelize if need be, if you want to stay away from the typical Big Data Platforms, such as Hadoop. Distributed storage and processingBut in fact we should not shy away from those new platforms. Again, it's (relatively easy) and it's, in principle, cheap. Any reasonably sized market research company with a few quants should at least consider it. 

Hadoop takes care  of distributed storage and distributed processing on clusters of commoditidy hardware. The storage part is called HDFS, The processing part is based on Map Reduce. I'm sure a lot of you have heard about Map-Reduce, but for those of you who have not, let me give a quick recap. Map Reduce is a strategy to run algorithms in parrallel on a cluster of commodity hardware. 

Let's take the example a making hamburgers. I got the following figure from Karim Douïeb. Imagine you  have plenty of ingredients and a lot of kitchen personnel. What you don't have is a lot of time. People are waiting for their burgers. Furthermore, you have a rather small kitchen, say you only have one place to panfry the burgers. One approach would be to assign one person in the kitchen per order and let them individually slice the ingredients, fry the meat for their burger, assemble it and serve it. This would work, but you quickly would get a queue at the frying pan, and your throughput of burgers would suffer.

An alternative approach is to assign one person in the kitchen per ingredient and have them slice or fry it. One or more other persons would pick up the required number of slices per ingredient, assemble it and serve the burgers. This approach would substantially increase the throughput of hamburgers, at the cost of a bit more coordination. The folks who do the slicing or frying are called the Mappers, the persons who are assembling the burgers and serve it, are called the Reducers. In Hadoop, think about data rather than ingredients, and about processors (CPU's) rather than kitchen personnel.  

The trick is thus to try and express your algorithm in this map and reduce framework. This may require programming skills and detailed knowledge of the algorithms that might not be available in your quant shop. Luckily there are some tools that shield the Map and Reduce for you. For instance you can access HDFS easily with SQL (Impala, Hive, ...). If you have folks in your team who can program in, say SAS, where they might already use PROC SQL today, they will have no problem with Impala or Hive.  

Another approach is to use R to let your quants access the cluster. It works relatively well,  although it needs some tweaking.

The new kid on the block is Spark. Spark does not require you to write barebones Map Reduce jobs anymore. It is sometimes hailed as the successor to Hadoop, although they often co-exist in the same environment. Central to Spark is the Resilent Distributed Dataset (RDD) which allows you to work more in-memory than traditionally, it abstracts some of the Map/Reduce steps for you, and it generally fits better with traditional programming styles.  Spark allows you to write in Java, Scala or Python (and soon R as well). With SparkSQL it has an SQL-like interface, Spark Streaming allows you to work in real-time rather than in batch. There is a Machine Learning  library, and lots of other goodies.  

Tools such as Hive, R and Sparc make distributed processing within reach of market researchers. 


Trends


There are few trends in the Big Data and Data Science world that can be of interest to market researchers:
 • Visualization. There is a lot of interest in the Big Data and Data Science world for everything that has to do with Visualization. I'll admit that sometimes it is Visualize to Impress rather than to Inform, but when it comes to informing clearly, communicating in a simple and understandable way, storytelling, and so on, we market researchers have a head start. 
 • Natural Language Processing. One of the 4 V's of Big Data stands for Variety. Very often this refers to unstructured data, which sometimes refers to free text. Big Data and Data Science folks, for instance, start to analyze text that is entered in the free fields of production systems. This problem is not disimilar to what we do when we analyse open questions. Again market research has an opportunity to play a role here. By the way, it goes beyond sentiment analysis. Techniques that I've seen successfully used in the Big Data / Data Science world are topic generation and document classification. Think about analysing customer complaints, for instance.
 • Deep Learning. Deep learning risks to become the next fad, largely because of the name Deep. But deep here does not refer to profound, but rather to the fact that you have multiple hidden layers in a neural network. And a neural network is basically a logistic regression (OK, I simplify a bit here). So absolutely no magic here, but absolutely great results. Deep learning is a machine learning technique that tries to model high-level abstractions by using so called learning representations of data where data is transformed to a representation of that data that is easier to use with other Machine Learning techniques. A typical example is a picture that constitutes of pixels. These pixels can be represented by more abstract elements such as edges, shapes, and so on. These edges and shapes  can on their turn be furthere represented by simple objects, and so on. In the end, this example, leads to systems that are able to reasonably describe pictures in broad terms, but nonetheless useful for practical purposes, especially, when processing by humans is not an option.  How can this be applied in Market Research? Already today (shallow) Neural networks are used in Market Research. One research company I know uses neural networks to classify products sold in stores in broad buckets such as petfood, clothing, and so on, based on the free field descriptions that come with the barcode data that the stores deliver. 

Conclusion

My advice to the market research world is to stop conceptualizing so much when it comes to Big Data and Data Science and simply apply the new techniques there were appropriate.


Sunday, June 29, 2014

Wat een Leuvense rector nog kan leren van een Engelse Presbyteriaanse predikant

Vorige week kwam de Leuvense rector, @RikTorfs, met het voorstel om een bindend toelatingsexamen in te richten voor leerlingen uit het beroepsonderwijs of een andere niet-aansluitende richting komen die toch aan de universiteit willen studeren.  De krant Het Laatste Nieuws vat het als volgt samen:
Met een toelatingsproef wil de KU Leuven iets veranderen aan het grote aantal mislukkingen bij eerstejaars. "We willen niemand uitsluiten om universitaire studies te volgen en schakelprogramma's blijven bestaan, maar wie beroepsonderwijs volgde heeft in de praktijk weinig kans op slagen aan de universiteit", zei Torfs daarover.
Zoals te verwachten was de reactie op dit voorstel massaal en zelden instemmend. Volgens directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, Mieke Van Hecke,  wordt de indruk gewekt dat de beroeps studierichtingen minderwaardig zijn.  In het Standpunt van De Morgen hekelt @barteeckhout de exclusieve en elitaire visie van de Leuvense Rektor:
Uitsluitend scholieren met een specifieke onderwijsachtergrond de weg belemmeren met een toegangsproef, is enkel een onrechtvaardige manier om de kloof tussen kansarm en kansrijk in het onderwijs vast te betonneren. 
De Gentse Professor psychologie @wduyck breekt in een opiniestuk in De Standaard een lans voor verplichte oriënteringsproeven, maar heeft bedenkingen bij het bindend karakter ervan:
Zelfs een kleine foutenmarge is op groepsniveau verwaarloosbaar, maar op individueel niveau fundamenteel onrechtvaardig.
Torfs kon ook op steun rekenen, o.a. van zijn voorganger André Oosterlinck. Al waren sommige andere steunbetuigingen, allicht onbedoeld,  iets minder diplomatisch. @IvanVandeCloot, bijvoorbeeld, tweette:
Betekent democratisering onderwijs dat iedereen zonder bewijs v talent de middelen vandie gemeenschap mag verspillen? 
Hoe dan ook, het is interessant om vast te stellen dat zowel pro als contra het eens zijn dat er iets schort aan de slaagpercentages aan de universiteit. Er wordt dan met name verwezen naar de de hoge kost waarmee die lage slaagpercentages gepaard gaan.

Laat ons eens kijken naar de slaagpercentages. Ik steun hiervoor op een studie "Determinanten van de differentiële slaagkansen in het hoger onderwijs" van Kristel Rombaut  o.l.v. Bea Cantillon en Gerlinde Verbist uit 2006 met cijfers uit het academiejaar 2003-2004. Deze cijfers zijn relatief oud, maar ik kon geen recentere cijfers vinden die de invalshoek bieden die ik wou volgen. Ik meen ook dat er sindsdien geen grote wijzigingen hebben voorgedaan in het patroon van slaagcijfers (Noot: Als iemand recentere cijfers heeft die tot andere besluiten zouden leiden, dan verbeter ik met veel plezier deze blogpost).

De meest gebruikte cijfers in deze discussie zijn de slaagpercentages per richting die de student volgde in zijn/haar vooropleiding:
waarin:

 • ASO1: Grieks-Latijn, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde en
 • Latijn-wiskunde
 • ASO2: Wetenschappen-wiskunde en Latijn-wetenschappen
 • ASO3: Latijn-moderne talen, Moderne talen-wiskunde en Economiewiskunde
 • ASO4: Economie-moderne talen, Menswetenschappen, Moderne talenwetenschappen, Rudolf Steinerpedagogie, Sport-wetenschappen, Wetenschappen-topsport en Yeshiva
 • BSO: Beroepssecundair onderwijs
 • KSO: Kunstsecundair onderwijs
 • TSO: Technisch Secundair onderwijs

Je ziet inderdaad dat alle Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) richtingen een hogere slaagkans hebben dan  BSO, KSO en TSO. De voor de hand liggende conclusie is dat we voornamelijk aan die laatste groep moeten kijken om de slaagkansen op te krikken. 

Als je hoofdbekommernis de schaarse overheidsmiddelen zijn die verloren worden aan de niet-geslaagden, dan moet je natuurlijk eerder naar de samenstelling van de groep van de niet-geslaagde universitairen kijken. We kunnen dit verduidelijken door de zaak uit te drukken in termen van conditionele kansen. Je kan, mits wat goede wil, de proporties uit de grafiek hierboven zien als de kans dat men slaagt ($S$) gegeven een bepaalde richting ($R_i$) in de vooropleiding. Formeel kan je dat noteren als:
$$ P(S|R_i).$$
Vanuit budgetair standpunt is het logischer om te kijken naar de kans dat met van een bepaalde richting komt gegeven dat men  geslaagd  is:
$$ P(R_i|S)$$
of eigenlijk, dat men niet geslaagd is  ($\overline{S}$) is:
$$ P(R_i|\overline{S})$$
Deze gegevens hebben we niet, maar gelukkig kunnen we gebruik maken van de regel van Bayes, die ook de omkeerformule wordt genoemd, omdat het de "omgekeerde" voorwaardelijke kans berekent.

Uit het onderzoek van Kristel Rombaut weten we dat over alle richtingen uit de vooropleiding heen de proportie niet geslaagden $P(\overline{S})=0.492$ bedroeg. Het onderzoek geeft ook de samenstelling van de eerstejaars studenten naar de richting uit hun vooropleiding. De grafiek hieronder geeft de kansen $P(R_i)$ voor de 8 beschouwde groepen:
  
Verder is $P(\overline{S}|R_i)=1-P(S|R_i)$. We passen Bayes toe en krijgen:
$$ P(R_i|\overline{S})= {P(\overline{S}| R_i) \times P(R_i)\over P(\overline{S})}.$$
De grafiek hieronder geeft de resulterende kansen weer:

We zien nu duidelijker dat de meeste niet geslaagde eerstejaars studenten uit de ASO richtingen komen (77%). Daar is niets wereldschokkend aan, dat weten we al lang, maar het is misschien wel nodig om dit in deze discussie in herinnering te brengen.
Als ik even abstractie maak van de groep Onbekend, dan komt slechts een goede 11% van de niet-geslaagde eerstejaars uit de doelgroep van de voorgestelde toelatingsproef. Zo'n toelatingsproef lijkt dus geen goede methode te zijn om de algemene slaagkansen te verhogen en de kosten die gepaard gaan met het niet slagen te verlagen.

Ik weet niet of het voorstel van Rik Torfs stigmatiserend of elitair is, maar ik denk alvast wel dat het voorstel weinig zal veranderen aan de lage slaagkansen en de hoge kosten. Als men de weg van toelatingsproeven wil bewandelen moet men minstens de moed hebben omdat ook voor de ASO richtingen te doen.